เบอร์โทรศัพท์: โทร 053-942-504

ที่อยู่:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ข้อมูลบุคลากร (อาจารย์พิเศษ)

อาจารย์

ดร.ปาริฉัตร องอาจบริรักษ์

Lect. Dr. Parichat Ong-artborirak

ความเชี่ยวชาญ : Environmental Health, Occupational Health, Industrial Hygiene
Tel : 053 942519
E-mail : Parichat.ong@cmu.ac.th