เบอร์โทรศัพท์: โทร 053-942-504

ที่อยู่:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ข้อมูลบุคลากร

คณบดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

Emeritus Professor Suwat Chariyalertsak, MD.,Dr.PH.

ความเชี่ยวชาญ : Infectious Disease Epidemiology, Health System Management
Tel : 053 942522
E-mail : suwat.c@cmu.ac.th


รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง

Assoc. Professor Dr. Waraporn Boonchieng

ความเชี่ยวชาญ : Health Promotion in Community and Health Behavioral Science , Public Health informatics
Tel : 053 942516
E-mail : waraporn@boonchieng.net , waraporn.b@cmu.ac.th


หัวหน้าสำนักวิชา

ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ วังราษฎร์

Asst. Prof. Dr.Jukkrit Wungrath

ความเชี่ยวชาญ : Health behavioral Modification, Nutritional behavioral Modification, Nutritional status Promotion in individual and community, Dietary supplement development for Healthy purpose
Tel : 053 942524
E-mail : jukkrit.w@cmu.ac.th


อาจารย์

ผศ. ดร. อักษรา ทองประชุม

Asst. Prof. Dr.Aksara Thongprachum

ความเชี่ยวชาญ : Epidemiology of infectious disease, Vaccine development
Tel : 053 942507
E-mail : aksara.t@cmu.ac.th, thongprachuma@gmail.com


อาจารย์

ผศ. ดร. กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์

Asst. Prof. Dr. Kannikar Intawong

ความเชี่ยวชาญ : Big Data, Health Informatics, Artificial Intelligence, Computer vision
Tel : 053 942520
E-mail : kannikar.i@cmu.ac.th


อาจารย์

ผศ. ดร.วรางคณา นาคเสน

Asst. Prof. Dr. Warangkana Naksen

ความเชี่ยวชาญ : Environmental Health, Exposure Science, Pesticide and Air Pollution
Tel : 053 942507
E-mail : warangkana.n@cmu.ac.th


อาจารย์

ดร.ปาริฉัตร องอาจบริรักษ์

Lect. Dr. Parichat Ong-artborirak

ความเชี่ยวชาญ : Environmental Health, Occupational Health, Industrial Hygiene
Tel : 053 942519
E-mail : Parichat.ong@cmu.ac.th


อาจารย์

ดร.สินีนาฏ ชาวตระการ

Lect. Dr. Sineenart Chautrakarn

ความเชี่ยวชาญ : Epidemiology, Research Methodology, Public Health Administration
Tel : 053 942503
E-mail : schautrakarn@gmail.com , sineenart.c@cmu.ac.th


อาจารย์

ดร.ภญ. อาจารี รายะนาคร

Lect. Dr. Ajaree Rayanakorn

ความเชี่ยวชาญ : Epidemiology, Infectious diseases, Evidence synthesis (systematic review, meta-analysis, network meta-analysis)
Tel : 053 942519
E-mail : ajaree.rayanakorn@cmu.ac.th


อาจารย์

ดร.พัลลภ เซียวชัยสกุล

Lect.Dr.Pallop Siewchaisakul

ความเชี่ยวชาญ :Epidemiology of Non-Communicable Diseases Biostatistics
Tel : 053 942506
E-mail : Pallop.s@cmu.ac.th


อาจารย์

ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม

Lect.Dr.Noppcha Singweratham

ความเชี่ยวชาญ : Health care cost, Health Technology Assessment and Health Economic Evaluation on Decision Tree Model
Tel : 053 942506
E-mail : noppcha.s@cmu.ac.th