เบอร์โทรศัพท์: โทร 053-942-504

ที่อยู่:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ข้อมูลบุคลากร

หัวหน้าสำนักงาน

นางรจนา ศรีจันทร์

Rojana Srichan

นักวิชาการศึกษา

Tel : 053 942505

E-mail : rojana.s@cmu.ac.th

นักสถิติ

นางสาวสุรภี ทานเคหาสน์

Surapee Tarnkehard

Tel : 053 942522

E-mail : surapee.tarnkehard@cmu.ac.th


นักการเงินและบัญชี

นางรสรินทร์ อ้ายนันต์

Rossarin Aynan

Tel : 053 942517

E-mail : rossarin.a@cmu.ac.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนัฐกานต์ อัศวแก้วฟ้า

Nuttakan Aussawakaewfa

Tel : 053 942522

E-mail : nuttakan.a@cmu.ac.thนักวิชาการพัสดุ

นางสาวปิยวรรณ เครือสาร

Piyawan Krueasarn

Tel : 053 942502

E-mail : piyawan.k@cmu.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพลพัฒน์ ไชยคำหล้า

Ponphat Chaikamlar

Tel : 053 942518

E-mail : ponphat.c@cmu.ac.th


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวสิรีธร พรมทอง

Sireethorn Promthong

Tel : 053 942504

E-mail : Sireethorn.p@cmu.ac.th

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกิตติ ยอเปย

Kitti Yorpoei

Tel : 087 1862635

E-mail : -


นักวิจัยยุทธศาสตร์เชิงรุก

สังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย ปฎิบัติงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวสุณิสา เสนาหวาน

Sunisa Senawan

Tel : 053 942523

E-mail :