เบอร์โทรศัพท์: โทร 053-942-504

ที่อยู่:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นสถาบันชั้นนำด้านการสาธารณสุขในระดับภูมิภาค

อำนาจหน้าที่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ให้มีบทบาทช่วยเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการสาธารณสุขร่วมกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นเอกภาพ และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงปัญหาด้านสุขภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในด้านการสาธารณสุขระดับภูมิภาค

2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาระบบสาธารณสุขของภูมิภาค

3. จัดบริการวิชาการด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น

4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสุขภาพที่สอดคล้องภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม

P – Public Health Professionals มีความเป็นนักวิชาชีพการสาธารณสุข

H – Holistic Health มองสุขภาพเป็นองค์รวม

C – Community Engagement รับผิดชอบต่อสังคม

M – Morality นิยม ยึดมั่นในหลักธรรม

U – Unity สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

ความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

การจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตามยุทธศาสตร์ เชิงรุกที่มุ่งเป้าการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหารและสุขภาพ และผู้สูงอายุ (Food & Health and Aging) และด้านล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) ในประเด็นความเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) และสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับ เคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (10 Cluster) ของรัฐบาล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ตลอดจนยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้ กำหนดแผนงานและโครงการสำคัญด้านความมั่นคงด้านสาธารณสุขไว้