แบบสำรวจเหตุผลของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำ “แบบสำรวจเหตุผลของผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่” สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ >> https://forms.gle/KRqXLLjykmZhR5wr5