ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ University Studies Abroad Consortium (USAC)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ University Studies Abroad Consortium (USAC) จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มเรียน on site วิชา Comparative Studies in Global Healthcare และ Environmental Health ที่คณะสาธารณสุขศาตร์ มช. โครงการ USAC เป็นร่วมมือภายใต้ MOU กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาภายใต้โครงการ จะเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเวลา 1 เทอมการศึกษา จนถึง ต้นเดือนธันวาคม 2564