วิทยากรบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทางสังคมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2564

รองศาสตราจาร์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทางสังคมกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9