ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดฝายหิน มช.

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศ.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดฝายหิน มช. #PHCMU