โปรแกรม CMU Healthy Break คำนวณปริมาณพลังงานและปริมาณ โซเดียม น้ำตาล และ ไขมัน จากอาหารว่างและเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค

โปรแกรม CMU Healthy Break เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ อ.ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ และ รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัยระยะที่ 3 โดยโปรแกรมดังกล่าวมีวัตถุเพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไป ใช้ในการคำนวณปริมาณพลังงานและปริมาณ โซเดียม น้ำตาล และ ไขมัน จากอาหารว่างและเครื่องดื่มที่นิยมบริโภค เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการกำหนดปริมาณการบริโ๓คที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการได้รับ โซเดียม น้ำตาล และ ไขมัน เกินจากปริมาณที่เหมาะสม โดยในปัจจุบันมีรายการอาหารว่างและเครื่องดื่มในดปรแกรมประมาณ 500 รายการ และจะพัฒนาให้มากขึ้นและมีการเพิ่มรายการอาหารคาว ต่อไปในอนาคต เว็บไซต์ >>https://cmsdm.net/CMUBREAK/index.php