งานสัมมนา “COVID-19 The Next Step” นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 30 ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. งานสัมมนา “COVID-19 The Next Step” รับชมผ่านทาง Facebook Live fb.com/CMUMPH โดยมีหัวข้อสัมมนา ดังนี้ ????แนวทางการจัดการระบบสาธารณสุข ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ????Lesson Learned การปรับตัวเพื่อระบมือสถานการณ์การแพร่ระบาด (กรณีศึกษา: การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ????COVID-19 Vaccination Outlook ความก้าวหน้าของการพัฒนาและการใช้วัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ????????จัดทำโดย นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 30 ปีการศึกษา 2563