บรรยายพิเศษแบบออนไลน์ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม โดย คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดง และทูตสันถวไมตรีคนแรกประจำประเทศไทยจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ นักแสดง และทูตสันถวไมตรีคนแรกประจำประเทศไทยจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) มาบรรยายพิเศษแบบออนไลน์ในหัวข้อสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตที่ลงทะเบียนกระบวนวิชาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้ที่สนใจ ในการบรรยาย วิทยากรได้เล่าประสบการณ์การอนุรักษ์สิงแวดล้อมและบทบาทผู้บริหารของศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อม (EEC Thailand) พร้อมได้แลกเปลี่ยนมุมองกับนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งประกอบด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา #PHCMU