ปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติภาคสนาม กระบวนวิชาการฝึกภาคสนามทางสาธารณสุข นศ.รหัส 63

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(ป.โท สม.) ได้จัดปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติภาคสนาม กระบวนวิชาการฝึกภาคสนามทางสาธารณสุข สธ.706 (676706) นศ.รหัส 63 โดยมี รศ.ดร. วราภรณ์ บุญเชียง และอ.ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา กล่าวเปิดงาน ซึ่งเรียนเชิญ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 3 พื้นที่ เข้าร่วม ได้แก่ 1.นางอัมพร ศรีบุญยวง เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.บ้านป่าตาล 2.นางปิยฉัตร จูศิริธนะกิจ เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.บ้านซาง 3.นางพรรณี ไชยศรีหา เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.บ้านดอนชัย #PHCMU