รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต: สม.) ภาคพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2564 (รอบที่ 2) หลักสูตรปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย) มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์สลับกับการเรียนในห้องเรียน ***รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม**** @คุณพลพัฒน์ ไชยคำหล้า (นักวิชาการศึกษา) 053-942518 ผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย