รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต: สด.) ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2564 (รอบที่ 2) หลักสูตรปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต: สด.) ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) ***รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม**** @ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ (ประธานหลักสูตร) 081-5959638 @คุณสิรีธร พรมทอง (นักวิชาการศึกษา) 053-942504 @คุณพลพัฒน์ ไชยคำหล้า (นักวิชาการศึกษา) 053-942518 รับสมัครตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ หรือ เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย