ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชฎาพร โทปุรินทร์ รหัส 602232017 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรที่ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ประจำปีการศึกษา 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชฎาพร โทปุรินทร์ รหัส 602232017 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรที่ได้รับรางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การค้นคว้าอิสระเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษานิพนธ์ 1.อ.ดร.อักษรา ทองประชุม ประธานที่ปรึกษานิพนธ์ 2.ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง คณะกรรมการที่ปรึกษานิพนธ์ #PHCMU