ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบพิเศษ)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธาณณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ฐานโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่พิเศษ) จำนวน 2 คน