ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565 จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป เป็นต้นไป ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting