โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางสาธารณสุข (Big Data Analytic in Public Health)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางสาธารณสุข (Big Data Analytic in Public Health) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงวันรับสมัคร วันเริ่มรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2565 วันสิ้นสุดการรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2565 วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 21 พฤศจิกายน 2565