งานประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ทำการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ https://o365cmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sireethorn_p_cmu_ac_th/EQie8djo3zRDuCOHCdvS2ZAB31ZoXKgk2VdWYHsq-sxvQQ?e=5x2Qqy