ประชุมร่วมกับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดี และผศ. ดร.อักษรา ทองประชุม ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และผู้บริหารระดับสูงจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยเฉพาะการจัดทำข้อเสนอการขอรับการสนับสนุนทุนหลักสูตรการศึกษาปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) และการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2568 โดยมีอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยน ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่มา: ขอขอบคุณศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์