อาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับรางวัล "ช้างทองคำ" ประจำปี พ.ศ.2565 สาขานักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางนโยบายสาธารณะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์ อาจารย์ประจำคณะฯ ที่ได้รับรางวัล "ช้างทองคำ" ประจำปี พ.ศ.2565 สาขานักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางนโยบายสาธารณะ