พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (Memorandum of Understanding for Academic Cooperation)

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (Memorandum of Understanding for Academic Cooperation) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ College of Management, Chang Gung University โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์ประจำคณะ และ Professor Dah-Chuan Gong, Dean, College of Management, Chang Gung University วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ College of Management, Chang Gung University อันได้แก่ ความร่วมมือเรื่องการศึกษา กิจกรรมทางวิชาการ และงานวิจัย และทั้งยังสนับสนุนการเชื่อมโยงทางวิชาการ การศึกษาดูงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีกด้วย นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ College of Management, Chang Gung University ได้ตกลง กำหนดภารกิจร่วมกันในการส่งเสริมการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพสูงสุด การลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการครั้งนี้ได้ลงนาม ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. และ มีผล ตั้งแต่ 11 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2570 The Faculty of Public Health, Chiang Mai University, Thailand (PH-CMU) and College of Management, Chang Gung University, Taiwan (CoM-CGU) held a Memorandum of Understanding (MoU) signing ceremony for academic cooperation on 11th January 2022, 15:00 via virtual online platform. The meeting was co-chaired by Emeritus Professor Suwat Chariyalertsak, MD,Dr.PH., Dean, Faculty of Public Health, Chiang Mai University and Professor Dah-Chuan Gong, Dean, College of Management, Chang Gung University. The objectives of The MoU signing ceremony are to emphasize the academic cooperation between PH-CMU and CoM-CGU, wishing to promote co-operation in education, academic activity and in academic research. The general purpose of this MOU is to establish specific educational relations and co-operation between the participating institutions in order to promote academic linkages, study visit and to enrich the understanding of different cultures. The institutions share the common mission to provide international education of the highest quality and are committed to continuous improvement. The MoU signed is based on the legal agreement signed on 11th January 2022 and effective January, 15th 2022 through January, 31st 2027, is between PH-CMU and CoM-CGU.