ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมเรียน วิชา การสร้างเสริมสุขภาพ

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจ วิชา การสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) เป็นการอธิบายความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิดเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิดการประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพ การวิเคราะห์งานสร้างเสริมสุขภาพ หลักการแนวคิดการมีส่วนร่วมเครื่องมือและวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การประเมินผลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาสำหรับการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานสาธารณสุขยุคใหม่ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในงานด้านสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ วันเริ่มรับสมัคร 7 ธ.ค. 2564 วันสิ้นสุดรับสมัคร 15 ธ.ค. 2564 วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 16 ธ.ค. 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม>>https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000154