แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยโรคไวรัสโคโรนา​ 19 (COVID-19) (Self-Screening Version 2)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
新型冠状病毒疑似感染者个人检疫表
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ၁၉ သံသယရွိသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္စီစစ္ျခင္း (COVID-19) (Self-Screening Version 2)
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာနခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးရံုးခ်င္းမိုင္ခရိုင္ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္သုေတသနဌာန

อ้างอิงจากแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement in order for us to treat and prevent spreading of the disease effectively

为了有效预防疾病的传播, 请您如实提供信息切勿隐瞒

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာနမွ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္မ်ိဳးရိုးသစ္ ၂၀၁၉ အေပၚေစာင့္ႀကည့္ျခင္းႏွင့္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္းမွကိုးကားျပီး ေဆးကုသမႈႏွင့္ေရာဂါျပန္႕ပြားမႈကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မွန္ကန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားေပးပါရန္ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ภาษาที่ท่านใช้ในการตอบแบบคัดกรอง (Language) 语言

1. ท่านมีไข้หรือไม่ Do you have Fever? 您有发烧的症状吗 ၁။ သင့္တြင္အဖ်ားရွိ၊မရွိ

2. ท่านมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ใช่หรือไม่ ? Do you have traveled from the Novel Coronavirus 2019 outbreak areas before get sick ? 发病前14天您是否来自中国、日本、新加坡或有关冠状病毒持续传播地区? ၂။ အႏၲရာယ္ရွိေသာေဒသမွခရီးသြားလာျခင္းရွိ၊မရွိ

2020 © พัฒนาโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

由清迈大学公共卫生学院签发

၂၀၂၀ © ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဌာနခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္မွမြမ္းမံသည္။

ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธาณสุขอย่างครบวงจร (พบฉ)

Smart Emergency Care Services Integration (SECSI)

ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)