แบบประเมินพฤติกรรมเสี่ยง COVID-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID - 19 ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. บุคลากร

โปรดเลือกข้อมูล

2. เพศ

3. อายุ

ส่วนที่ 2 ประวัติที่เกี่ยวข้อง (History)

1. ภายใน 14 วันที่ผ่านมาท่านได้เดินทางไปต่างประเทศ หรือ เปลี่ยนเครื่องบิน (transit) ณ ประเทศที่เสี่ยง

2. ท่านอยู่ร่วมกันในบ้านกับสมาชิกที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

3. ภายใน 14 วันที่ผ่านมาท่านได้เดินทางในประเทศโดย : เครื่องบิน รถไฟ รถไฟฟ้า(BTS) รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) รถโดยสารประจำทาง รถเมล์ รถตู้-รถยนตร์โดยสารสาธารณะ

4. อาชีพของท่านมีกิจกรรมดังนี้

4.1 ปฎิบัติหน้าที่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์เช่น ปฎิบัติงานโรงพยาบาล คลินิก เป็นต้น ที่ต้องพบผู้ป่วย

4.2 สอน เรียน ทำวิจัยร่วมกับชาวต่างชาติ (อาจารย์ / นักศึกษา)

4.3 ทำงาน / กิจกรรมกับคนหมู่มาก

5. ท่านใกล้ชิด กับผู้ประกอบอาชีพที่: ปฎิบัติหน้าที่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์ ไกด์ทัวร์ ผู้ค้าขาย/ใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ ทำงาน/กิจกรรมกับคนหมู่มาก

6. ภายใน 14 วันที่ผ่านมา ท่านมีอาการ เป็นไข้ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หลังจากมีพฤติกรรมข้อ 1-5 (ข้อใดข้อหนึ่ง)

ส่วนที่ 3 ความเสี่ยงจากพฤติกรรม

1. ภายใน 14 วัน ที่ผ่านมาท่านถูก ไอ จาม รด

2. ภายใน 14 วันที่ผ่านมาท่านไป / ร่วมกิจกรรม ในแหล่งชุมชน หรือมีการรวมกลุ่มคนในสถานที่สาธารณะ ตลาด

3. ภายใน 14 วันที่ผ่านมาท่านได้ไปอยู่ในห้อง / อาคารสถานที่ปิด : ห้องสรรพสินค้า โรงภาพยนต์ ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องสอบ

4. ท่านสวมหน้ากาก (mask) สวมตลอดเวลา

5. ท่านสวมหน้ากาก (mask) ไป/ร่วมกิจกรรม ในแหล่งชุมชน หรือมีการรวมกลุ่มในสถานที่สาธาณะ ตลาด

6. ท่านสวมหน้ากาก (mask) เมื่อได้ไปอยู่ในห้อง / อาคารสถานที่ปิด : ห้องสรรพสินค้า โรงภาพยนต์ ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องสอบ

7. ท่านสวมหน้ากาก (mask) เมื่อใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง

8. ภายใน 14 วันที่ผ่านมาท่านได้มีการใช้ไมโครโฟน หรือสิ่งของอื่นๆ ร่วมกับผู้อื่น ที่เป็นของสาธาณะ

9. เมื่อมีอาการไอ ท่านปฎิบัติอย่างไร เลือก 1 ข้อ

10. ส่วนใหญ่ท่านล้างมือ อย่างไร เลือก 1 ข้อ

11. ท่านล้างมือหรือทำความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหารหรือ / เครื่องดื่ม

12. ท่านล้างมือหรือทำความสะอาดมือหลังรับประทานอาหารหรือ / เครื่องดื่ม

13. ท่านล้างมือหรือทำความสะอาดก่อนเข้าห้องน้ำ

14. การล้างมือหรือทำความสะอาดหลังเข้าห้องน้ำ

15. ท่านใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือหลังเข้าห้องน้ำสาธารณะ

16. ท่านใช้แอลกอฮอล์ (เจล , สเปรย์) ทำความสะอาดมือหลังการสัมผัสจุดสาธาณะ

17. ท่านใช้มือสัมผัส ตา จมูก ปาก

18. ท่านแยกสำรับอาหาร ไม่ใช้ภาชนะใช้ร่วมกัน เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

19. ท่านรับประทานอาหารประเภท เนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงให้สุก

20. ท่านไปในตลาดค้าสัตว์มีชีวิต

21. ท่านสัมผัสซากสัตว์โดยไม่สวมถุงมือ และไม่ล้างมือหลังการสัมผัส

22. ท่านใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว

23. ท่านรักษาร่างกายให้อบอุ่น

24. ท่านนอนหลับพักผ่อน

25. ท่านออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ

Copyright © 2020 CMU. All rights reserved.