CM-CHANA

ระบบลงทะเบียนเข้าพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้เดินทาง
关于旅客入清迈境内注册系统
พัฒนาโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ภายใต้ทุนวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)