เบอร์โทรศัพท์: โทร 053-942-504

ที่อยู่:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันชั้นนำด้านการสาธารณสุขในระดับภูมิภาค มุ่งเน้นการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ให้มีบทบาทช่วยเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายทั้งภายประเทศและระดับนานาชาติ